OBAVJEŠTENJE O PRIVREMENIM MJERAMA!

Poštovani Klijenti,

MKF SUNRISE je u skladu sa odlukama agencija za bankarstvo Federacije BiH i Republike Srpske pripremila set mjera za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica klijentima čiji su prihodi ili izvori sredstava za otplatu kredita smanjeni kao posljedica virusnog oboljenja COVID-19.

Klijentima MKF SUNRISE koji su pogođeni negativnim ekonomskim posljedicama smatraju se fizička ili pravna lice čiji su prihodi, odnosno izvori za otplatu obaveza značajno smanjeni kao posljedica uticaja pandemije i time je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema MKF SUNRISE, uključujući i one klijente kojima su ranije već odobrene privremene mjere.

Osnovni cilj odobravanja privremenih mjera jeste da omoguće klijentu da u narednom periodu uspostavi uredno izmirenje kreditnih obaveza.

Privremene mjere mogu se odobriti samo klijentima MKF SUNRISE kojima je isplaćen kredit do 24.03.2021. godine.

Klijentima MKF SUNRISE, koji neometano ili u neznatno manjem obimu obavljaju svoje poslovne aktivnosti ili ostvaruju prihode u istom ili neznatno manjem iznosu u odnosu na dan odobravanja kredita, kao i klijentima čiji je dug prije donošenja Odluke o privremenim mjerama prenesen u “delikventni portfolio”, u skladu sa internim aktima MKF SUNRISE, ne može biti odobrena privremena mjera, ali navedeni klijenti mogu podnijeti zahtjev za reprogramiranje kreditnih obaveza u skladu sa važećom Odlukom MKF SUNRISE o reprogramu kredita.

Privremene mjere koje vam MKF SUNRISE može odobriti pod uslovima propisanim internim aktima MKF SUNRISE su:

Reprogram kredita podrazumjeva izmjenu ugovorenih uslova otplate kredita (reprogram) primjenom jedne ili kombinacijom sljedećih privremenih mjera:

 • moratorij u otplati obaveza, najduže do 30.06.2021. godine, sa produženjem roka otplate kredita za period trajanja moratorija;
 • produženje krajnjeg roka za otplatu kredita;
 • grejs period za otplatu glavnice kredita, na period najduže do 31.12.2021. godine, za vrijeme kojeg klijent plaća samo ugovorenu kamatu;
 • spajanje kredita istog korisnika;
 • preuzimanje duga ili pristupanje dugu koje uključuje i izmjenu ugovorenih uslova kredita;
 • sve druge slučajeve koji uključuju izmjenu ugovorenih uslova kredita.

Reprogram kredita sa moratorijem podrazumijeva da se klijentu odobri zastoj (moratorij) u otplati kreditnih obaveza, uz istovremeno produženje roka otplate kredita za period odobrenog moratorija, kako se klijentu ne bi povećao iznos anuiteta koji otplaćuje u skladu sa osnovnim ugovorom.

Reprogram kredita sa moratorijem može biti odobren samo onim klijentima koji u trenutku podnošenja zahtjeva za odobrenje privremene mjere imaju toliko izmijenjenu kreditnu sposobnost koja onemogućava primjenu bilo kojeg drugog modaliteta ili kombinacije modaliteta za redovno izmirenje obaveza prema MKF SUNRISE.

Opšti uslovi pod kojim MKF SUNRISE odobrava privremene mjere svojim klijentima su:

 • U svim slučajevima kad se klijentima MKF SUNRISE odobrava jedna ili kombinacija mjera, efektivna kamatna stopa (EKS) po odobrenoj mjeri, ili po kombinaciji odobrenih mjera, neće biti veća od EKS koja je definisana u osnovnom ugovoru, ili važećem aneksu osnovnog ugovora;
 • Privremene mjere odobravaju se bez dodatne naknade, a u slučaju odobrenog moratorija MKF SUNRISE neće u toku trajanja moratorija obračunavati zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja;
 • Ako se klijentu odobrava promjena ugovorenih uslova otplate, uz primjenu kombinacije moratorija i grejs perioda, period na koji se odobrava privremena mjera ne može biti duži od 30.06.2021. godine za moratorij, i 31.12.2021. godine za grejs period. U maksimalni rok trajanja privremene mjere ne uračunava se period na koji je klijentu ranije bila odobrena privremena mjera u skladu sa prethodnim odlukama nadležnih agencija za bankarstvo i internih odluka MKF SUNRISE.
 • Produženje krajnjeg roka za otplatu kredita ne može biti duže od 12 mjeseci od isteka važećeg otplatnog plana (po osnovnom ugovoru o kreditu ili po osnovu reprograma ugovora o kreditu);
 • Za vrijeme trajanja moratorija obračunava se kamata, po otplatnom planu iz važećeg ugovora, koju klijent ne plaća tokom trajanja moratorija.
 • Za vrijeme odobrenog trajanja grejs perioda, klijent plaća samo ugovorenu kamatu.
 • Reprogramiranje kredita kod kojeg je prethodno bila odobrena privremena mjera moratorija je moguće reprogramirati po opštim uslovima poslovanja MKF SUNRISE.

Zahtjev za odobravanje jedne od privremenih mjera podnosi se lično u predstavništvu MKF SUNRISE u kojem se podnosio zahtjev za kredit.

Zahtjev za odobrenje privremenih mjera mora biti u pisanoj formi i vlastoručno potpisan od strane klijenta (korisnika kredita i svih sudužnika). MKF SUNRISE će zaprimiti i zahtjev koji nije podnesen na propisanom obrascu, uz uslov da zahtjev sadrži sve podatke koje sadrži i obrazac.

Obrazac zahtjeva za privremene mjere možete preuzeti ovdje: OVDJE ili u najbližem predstavništvu MKF SUNRISE.

Svakom zahtjevu klijenta, MKF SUNRISE će pristupiti sa posebnom pažnjom, te će klijenti biti obavješteni o donešenoj odluci.

Po prijemu zahtjeva, kontaktirat će Vas nadležni kreditni službenik, sa informacijom o dodatnoj dokumentaciji koju je eventualno potrebno priložiti uz zahtjev.

Na osnovu pisanog zahtjeva klijenta i pojedinačne kreditne analize, nadležna lica i organi MKF SUNRISE će odlučiti da li će odobriti zahtjevanu privremenu mjeru ili će klijentu ponuditi drugu privremenu mjeru ili kombinaciju propisanih mjera.

Da bi privremena mjera bila realizovana, ponudu MKF SUNRISE o uslovima pod kojima je privremena mjera odobrena, moraju prihvatiti svi učesnici u kreditu (korisnik kredita i sudužnici, ako ih ima). Ukoliko bilo ko od učesnika po kreditu ne prihvati ponuđenu privremenu mjeru, na snazi ostaje važeći ugovor sa otplatnim planom.

MKF SUNRISE preporučuje klijentima da se, prije ili prilikom podnošenja zahtjeva, savjetuju sa kreditnim službenikom u cilju pronalaženja adekvatne privremene mjere.

Sva predstavništva MKF SUNRISE su otvorena. Radno vrijeme predstavništava u FBiH je od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:30 časova, a u Republici Srpskoj istim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Spisak poslovnica i brojeve telefona možete pronaći na sljedećem linku: https://microsunrise.ba/poslovnice/

Za sva dodatna pitanja zainteresovani klijenti mogu kontaktirati nadležnog kreditnog službenika ili pozvati besplatnu info liniju MKF SUNRISE: 0800 30 565.

S poštovanjem,
MKF SUNRISE