Novosti

Javni poziv za otkup rabljenog vozila

  1. PODACI O VOZILU

 MKF Sunrise je prvi vlasnik vozila koje je predmet prodaje i koristila ga je za vlastite potrebe.

Vozilo je redovno servisirano kod ovlaštenih servisera, registrovano i u voznom je stanju.

 

Naziv marke i tip vozila

Reg.oznaka

Godina proizvodnje

Maksimalna snaga (KW)

Radni obim motora (cm3)

Vrsta goriva

Registrovan do

Pređena kilometraža

u

kilometrima

Početna prodajna cijena u konvertibilnim markama (KM)

Napomena

1

TOYOTA RAV4  2,2 D-CAT 4X4 5D A/T6 EXECUTIVE

T72-J-151

2013

110

2231

   dizel

29.10.2019.

73038

36.699,50 KM

Vozilo je u voznom  stanju

  1. KRITERIJI ZA PRODAJU

2.1  Vozilo se prodaje po principu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije po pitanju kvaliteta, stanja, funkcionalnosti, izgleda, skrivenih ili drugih eventualnih nedostataka motornog vozila.

2.2    Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena za motorno vozilo koja ne može biti manja od početne prodajne cijene vozila.

  1. PREGLED VOZILA

3.1 Vozilo koje je predmet prodaje može se pogledati na parking prostoru Mikrokreditne fondacije “SUNRISE” u ulici Zagrebačka

      broj 50, u Sarajevu, svakim radnim danom od 09:00 do 16:00 sati, uz prethodnu najavu.

  1. PRAVO SUDJELOVANJA

4.1 Pravo dostavljanja ponuda po oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja mogu sticati pravo vlasništva na predmetu prodaje.

  1. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati (printano ili svojeručno čitko štampanim slovima napisano):

5.1 Podatke o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, broj telefona),

5.2 Podatke o pravnom licu (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjeren od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica

      za zastupanje, kopiju potvrde o poreskoj registraciji (JIB), broj telefona),

5.3 Iznos ponude u konvertibilnim markama (KM) potpisane od strane ponuđača,

5.4 Podaci o vozilu za koje se podnosi ponuda (redni broj vozila iz tabele i registarske oznake vozila).

Ukoliko je ponuđač pravno lice ponuda mora biti ovjerena  pečatom  pravnog  lica.

Ponuđač je dužan do isteka roka za dostavljanje ponude na račun MKF  Sunrise u Raiffeisen banci broj 1610000009630074  izvršiti uplatu depozita u iznosu od 1.000,00 KM, s naznakom „UPLATA DEPOZITA PO JAVNOM POZIVU“.

Iznos kupoprodajne cijene bit će umanjen za uplaćeni iznos na ime depozita od strane ponuđača čija je ponuda konačno ocijenjena najpovoljnijom.

Nakon konačne odluke o utvrđivanju najpovoljnije ponude, ponuđačima čija ponuda nije utvrđena najpovoljnijom, uplaćeni iznos na ime depozita biće vraćen uplatom na transakcijski račun o čijem vlasništvu je ponuđač dužan dostaviti dokaz.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine predmeta prodaje, MKF  Sunrise će zadržati iznos uplaćen na ime depozita.

  1. DOSTAVLJANJE PONUDE

6.1  Pisane ponude po ovom javnom oglasu dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem pošte ili neposredno na protokol

       Mikrokreditne fondacije “SUNRISE”, ulica Zagrebačka br. 50, 71000 Sarajevo, 

       sa naznakom „NE OTVARATI – PONUDA PO JAVNOM POZIVU”

6.2  Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 10.07.2019. godine do 16:00 sati.

6.3   Sve ponude pristigle nakon navedenog roka, bez obzira kad su poslane, ponude bez navedene naznake, kao i ponude sa

        ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

  1. POSTUPAK OTVARANJA PONUDA

7.1   Komisijsko otvaranje ponuda će se obaviti 12.07.2019. godine u 14,00 sati u prostorijama Fondacije u ulici Zagrebačka 50,

       Sarajevo.

7.2   Ponude koje ne ispunjavaju uslove iz oglasa, kao i ponude sa cijenom nižom od početne cijene, neće se uzeti u  razmatranje.

7.3   Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, koja je ujedno i najviša cijena, prednost će imati ponuđač čija je ponuda ranije

        primljena.

7.4.  Ako se na oglas javi samo jedan ponuđač njegova ponuda će biti prihvaćena ukoliko je jednaka ili viša od početne prodajne cijene

        vozila.

  1. OBAVEZE KUPCA – PONUĐAČA

8.1  Ponuđač koji je dao najpovoljniju ponudu MKF  SUNRISE će pozvati da u roku od 5 (pet) dana uplati ponuđeni iznos, umanjen za iznos uplaćen na ime depozita uplaćenog radi učešća po Javnom pozivu. Uplata kupoprodajne cijene vrši se isključivo uplatom na račun MKF Sunrise otvoren kod jedne od komercijalnih banaka.     

8.2  Po izvršenoj uplati ponuđene cijene MKF Sunrise će telefonskim putem obavijestiti ponuđača o primitku novca, nakon čega će

pristupiti potpisivanju ugovora o kupoprodaji i primopredaji vozila.  

8.3  Ako ponuđač koji je dao najpovoljniju ponudu  odustane od ponude MKF SUNRISE zadržava pravo da postupak nastavi sa

sljedećim ponuđačem sa liste ponuđača koji je dao ponudu koja ispunjava uslove oglasa.  

8.4  Troškove prenosa vlasništva kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima plaća kupac.  

8.5  Fondacija neće davati garanciju u pogledu stanja, funkcionalnosti, izgleda i kvaliteta, skrivenih ili drugih nedostataka.

   9. DODATNE INFORMACIJE

Kratak sadržaj Javnog  poziva će biti objavljen u dnevnom listu ”Dnevni avaz”, dok će puni tekst ovog Poziva biti postavljen na    Internet stranici MKF”SUNRISE” www.microsunrise.ba.

Fondacija zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuđača.

Za sve dodatne informacije, kontakt  telefon: 033 727 350, Fikret Velić.  

                                                                                                                                                                          Direktor

                                                                                                                                                                      Samir Bajrović