Obavještenje o privremenim mjerama

Poštovani Klijenti,

MKF SUNRISE je u skladu sa odlukama agencija za bankarstvo Federacije BiH i Republike Srpske pripremila set mjera za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica klijentima čiji su prihodi ili izvori sredstava za otplatu kredita smanjeni kao posljedica virusnog oboljenja COVID-19.

Privremene mjere mogu se odobriti samo klijentima MKF SUNRISE kojima je isplaćen kredit prije 31.03.2020. godine.

Klijentima MKF SUNRISE, koji neometano ili u neznatno manjem obimu obavljaju svoje poslovne aktivnosti ili ostvaruju prihode u istom ili neznatno manjem iznosu u odnosu na stanje prije nastupanja vanrednih okolnosti, kao i klijentima čiji je dug prije nastupanja vanrednih okolnosti prenesen u delikventni portfolio, u skladu sa podzakonskim aktima agencija za bankarstvo kao i internim aktima MKF SUNRISE, ne može biti odobrena privremena mjera.

Privremene mjere koje vam MKF SUNRISE može odobriti pod uslovima propisanim internim aktima MKF SUNRISE su:

Reprogram kredita podrazumjeva izmjenu ugovorenih uslova otplate kredita (reprogram) primjenom jedne ili kombinacijom sljedećih privremenih mjera:

–  moratorij u otplati obaveza u trajanju od najduže 6 mjeseci, sa produženjem roka otplate kredita za period trajanja moratorija;

–  produženje krajnjeg roka za otplatu kredita;

–  grejs period za otplatu glavnice kredita na period od najduže 12 mjeseci za vrijeme kojeg klijent plaća samo ugovorenu kamatu;

–  spajanje kredita istog korisnika;

–  preuzimanje duga ili pristupanje dugu koje uključuje i izmjenu ugovorenih uslova kredita;

–  sve druge slučajeve koji uključuju izmjenu ugovorenih uslova kredita.

 

Reprogram kredita sa moratorijem podrazumijeva da se klijentu odobri zastoj (moratorij) u otplati  kreditnih obaveza, uz istovremeno produženje roka otplate kredita za period odobrenog moratorija, kako se klijentu ne bi povećao iznos anuiteta koji otplaćuje u skladu sa osnovnim ugovorom.

Reprogram kredita sa moratorijem može biti odobren samo onim klijentima koji u trenutku podnošenja zahtjeva za odobrenje privremene mjere imaju značajno izmijenjenu kreditnu sposobnost  koja onemogućuje primjenu drugih privremenih mjera.

Opšti uslovi pod kojim MKF SUNRISE odobrava privremene mjere svojim klijentima su:

 • U svim slučajevima kad se klijentima Fondacije odobrava jedna ili kombinacija mjera, efektivna kamatna stopa (EKS) po odobrenoj mjeri, ili po kombinaciji odobrenih mjera, neće biti veća od EKS koja je definisana u važećem ugovoru;
 • Privremene mjere odobravaju se bez dodatne naknade;
 • Ukoliko se odobrava promjena ugovorenih uslova otplate uz primjenu kombinacije mjera moratorij i grejs period, period na koji se odobrava privremena mjera ne može biti duži od 12 mjeseci;
 • Za vrijeme trajanja moratorija kamata se ne obračunava, a po isteku moratorija primjenjuje se ugovorena kamatna stopa;
 • MKF SUNRISE neće vršiti reprogramiranje već reprogramiranih kredita, ali je moguće izvršiti reprogramiranje kredita kod kojeg je prethodno bila odobrena privremena mjera moratorija.
 • Za vrijeme odobrenog trajanja grejs perioda, klijent plaća samo obračunatu kamatu.

Krediti za dodatna sredstva, kao jedna od privremenih mjera mogu se odobriti klijentima:

 • kojima je u prethodnom periodu (od početka trajanja pandemije) odobrena jedna od privremenih mjera (npr. moratorij ili reprogram);
 • koji na dan podnošenja zahtjeva obavljaju svoj poslovnu djelatnost ili su koristili jedan od kreditnih proizvoda MKF SUNRISE za opšte namjene.

Pored navedenih uslova, internim aktima MKF SUNRISE propisani su i dodatni uslovi koje klijent mora ispuniti za odobrenje kredita za dodatna sredstva.

Kredit za dodatna sredstva se odobrava po povoljnim uslovima, i bez naplaćivanje bilo kakve naknade za klijenta, u smislu provizije.

Pozivamo Vam da se informišete u najbližem predstavništvu MKF SUNRISE o dodatnim uslovima za odobrenje dodatnih sredstava, ili da nas kontaktirate putem besplatne info linije: 0800 30 565.

Svim klijentima na raspolaganju su i svi drugi kreditni proizvodi MKF SUNRISE:

 • Krediti za poboljšanje uslova života,
 • Krediti za mikropreduzetništvo,
 • Krediti za taxi vozače,
 • Krediti za poljoprivredu i nekomercijalnu poljoprivredu,
 • Krediti za uređenje doma ili uštedu energije.

 

Više informacija o kreditnim proizvodima MKF SUNRISE možete pronaći:

 • u najbližem predstavništvu MKF SUNRISE,
 • na našoj web stranici u odjeljku “Krediti”,
 • putem poziva na besplatnu info liniju: 0800 30 565,
 • kontaktiranjem putem poruke na društvenim mrežama Fondacije: Facebook ili Instagram.

Svim klijentima omogućeno je i online apliciranje za kredit putem linka:

 https://microsunrise.ba/online-prijava-za-kredit/

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIVREMENE MJERE

Zahtjev za odobrenje privremenih mjera može se podnijeti do 31.12.2020. godine.

Zahtjev za odobravanje jedne od privremenih mjera podnosi se lično u predstavništvu MKF SUNRISE u kojem se podnosio zahtjev za kredit.

MKF SUNRISE će zaprimiti i zahtjev koji nije podnesen na propisanom obrascu, uz uslov da zahtjev sadrži sve podatke koje sadrži i obrazac.

Obrazac zahtjeva za privremene mjere možete preuzeti ovdje: https://microsunrise.ba/online-zahtjev-za-odobrenje-privremenih-mjera/ ili u najbližem predstavništvu MKF SUNRISE.

Svakom zahtjevu klijenta, MKF SUNRISE će pristupiti sa posebnom pažnjom, te će klijenti biti obavješteni o donešenoj odluci.

Po prijemu zahtjeva, kontaktirat će Vas nadležni kreditni službenik, sa informacijom o dodatnoj dokumentaciji koju je eventualno potrebno priložiti uz zahtjev. 

Na osnovu pisanog zahtjeva klijenta i pojedinačne kreditne analize, nadležna lica i organi MKF SUNRISE će odlučiti da li će odobriti zahtjevanu privremenu mjeru ili će klijentu ponuditi drugu privremenu mjeru ili kombinaciju propisanih mjera.

Prije donošenja odluke o privremenoj mjeri potrebno je da ponudu MKF SUNRISE prihvate svi učesnici u kreditu (korisnik kredita i sudužnici, ako ih ima). Ukoliko bilo ko od učesnika po kreditu ne prihvati ponuđenu privremenu mjeru, privremena mjera neće biti odobrena, a otplata kredita će se nastaviti po važećem otplatnom planu.

MKF SUNRISE preporučuje klijentima da se, prije ili prilikom podnošenja zahtjeva, savjetuju sa kreditnim službenikom u cilju pronalaženja adekvatne privremene mjere.

Sva predstavništva MKF SUNRISE su otvorena. Radno vrijeme predstavništava u FBiH je od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:30 časova, a u  Republici Srpskoj istim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Spisak poslovnica i brojevi telefona možete pronaći na sljedećem linku: 

https://microsunrise.ba/poslovnice/

Za sva dodatna pitanja zainteresovani klijenti mogu kontaktirati nadležnog kreditnog službenika ili pozvati  besplatnu info liniju MKF SUNRISE: 0800 30 565.

 

S poštovanjem,

MKF SUNRISE