Novosti

Javni poziv za otkup rabljenih vozila

MKF Sunrise je prvi vlasnik vozila koja su predmet prodaje i koristila ih je za vlastite potrebe. Vozila su redovno servisirana kod ovlaštenih servisera, registrovana su i u voznom su stanju.

 Naziv marke i tip vozilaReg. oznakaGodina proizvodnjeMaksimalna snaga (KW)Radni obim motora (cm3)Vrsta gorivaRegistrovan doPređena Kilometraža u kilometrimaPočetna prodajna cijena u konvertibilnim markama (KM)Napomena
1TOYOTA RAV4 2,2
D-4D M/T 6 EXECUTIVE
A48-K-27320071002231   dizel 28.11.2019.24522813.205,40Vozilo je u voznom  stanju
2ŠKODA FABIA AMBIENTE 1,4 16VT39-0-1762007631390   benzin 15.11.2019.2639443.155,70Vozilo je u voznom  stanju
3ŠKODA FABIA AMBIENTE 1,4 TDIA52-T-7182008511422   dizel 12.02.2020.3058084.075,50Vozilo  u voznom  stanju
 1. KRITERIJI ZA PRODAJU
  2.1  Vozila se prodaju po principu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije po pitanju kvaliteta, stanja, funkcionalnosti, izgleda, skrivenih ili drugih eventualnih nedostataka motornog vozila.
  2.2    Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena za motorno vozilo koja ne može biti manja od početne prodajne cijene vozila.
 2. PREGLED VOZILA
  3.1 Vozila koja su predmet prodaje mogu se pogledati na parking prostoru Mikrokreditne fondacije “SUNRISE” u ulici Zagrebačka broj 50, u Sarajevu, svakim radnim danom od 09:00 do 16:00 sati, uz prethodnu najavu.
 3. PRAVO SUDJELOVANJA
  4.1 Pravo dostavljanja ponuda po oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja mogu sticati pravo vlasništva na predmetu prodaje.
 4. SADRŽAJ PONUDE
  Ponuda mora sadržavati (printano ili svojeručno čitko štampanim slovima):
  5.1  Podatke o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, broj telefona)
  5.2. Podatke o pravnom licu (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjeren od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje, kopiju potvrde o poreskoj registraciji (JIB), broj telefona)
  5.3. Iznos ponude u konvertibilnim markama (KM) potpisane od strane ponuđača (pojedinačno za svako vozilo za koje se podnosi ponuda)
  5.4. Podaci o vozilu za koje se podnosi ponuda (redni broj vozila iz tabele i registarske oznake vozila).Ukoliko je ponuđač pravno lice ponuda mora biti ovjerena  pečatom  pravnog  lica.
 5. DOSTAVLJANJE PONUDE
  6.1. Zainteresovano lice može nakon pregleda vozila dostaviti ponudu za jedno ili grupu vozila (obavezno naznačiti ponuđene cijene za svako pojedinačno vozilo)
  6.2  Pisane ponude po ovom javnom oglasu dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem pošte ili neposredno na protokol Mikrokreditne fondacije “SUNRISE”, ulica Zagrebačka br. 50, 71000 Sarajevo, sa naznakom „NE OTVARATI – PONUDA PO JAVNOM POZIVU”
  6.3  Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 15.05.2019. godine do 16:00 sati.
  6.4  Sve ponude pristigle nakon navedenog roka, bez obzira kad su poslane, ponude bez navedene naznake, kao i ponude sa ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.
 6. POSTUPAK OTVARANJA PONUDA
  7.1  Komisijsko otvaranje ponuda će se obaviti 17.05.2019. godine u 14,00 sati u prostorijama Fondacije u ulici Zagrebačka 50, Sarajevo.
  7.2  Ponude koje ne ispunjavaju uslove iz oglasa, kao i ponude sa cijenom nižom od početne cijene, neće se uzeti u  razmatranje.
  7.3  Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, koja je ujedno i najviša cijena, prednost će imati ponuđač čija je ponuda ranije primljena.
  7.4  Ako se na oglas javi samo jedan ponuđač njegova ponuda će biti prihvaćena ukoliko je jednaka ili viša od početne prodajne cijene vozila.
 7. OBAVEZE KUPCA – PONUĐAČA
  8.1. Ponuđač koji je dao najpovoljniju ponudu MKF  SUNRISE će pozvati da u roku od 5 (pet) dana uplati ponuđeni iznos
  8.2. Po izvršenoj uplati ponuđene cijene MKF Sunrise će telefonskim putem obavijestiti ponuđača o primitku novca, nakon čega će pristupiti potpisivanju ugovora o kupoprodaji i primopredaji vozila.
  8.3. Ako ponuđač koji je dao najpovoljniju ponudu  odustane od ponude MKF SUNRISE zadržava pravo da postupak nastavi sa sljedećim ponuđačem sa liste ponuđača koji je dao ponudu koja ispunjava uslove oglasa.
  8.4. Troškove prenosa vlasništva kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima plaća kupac.
  8.5. Fondacija neće davati garanciju u pogledu stanja, funkcionalnosti, izgleda i kvaliteta, skrivenih ili drugih nedostataka.
 8. DODATNE INFORMACIJE
  Kratak sadržaj Javnog  poziva će biti objavljen u dnevnom listu ”Dnevni avaz”, dok će puni tekst ovog Poziva biti postavljen na Internet stranici MKF”SUNRISE” www.microsunrise.ba.Fondacija zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuđača.

  Za sve dodatne informacije, kontakt  telefon: 033 727 350, Fikret Velić.

Direktor
Samir Bajrović